Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Oude Fabriekstraat 7, 3812NR Amersfoort 06 24 13 37 94

PRIVACYVERKLARING 

STICHTING NETWERK SOCIALE GASTEN

Stichting Netwerk Sociale Gasten, gevestigd aan Mahlerstraat17, 3816 LW Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

-Website : www.socialegasten.nl | Postadres : Postbus 2018, 3800 CA Amersfoort. | Telefoon : +31 6 836 102 34 


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Netwerk Sociale Gasten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam | Geslacht | Geboortedatum | Adresgegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Netwerk Sociale Gasten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: NAW-gegevens | persoonlijke situatie | gender | medische gegevens | beperkingen | burgerlijke staat | nationaliteit | gezinssamenstelling


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar wanneer hier toestemming voor gegeven is door ouder of voogd.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@socialegasten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Netwerk Sociale Gasten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief | Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren | Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.


De grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: uitvoering van de overeenkomst. Dit betekent dat het voor ons noodzakelijk is om je gegevens te verwerken voor de uitvoering van je hulpvraag of je sociale actie. Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens hebben wij eerst van jou toestemming nodig om deze te verwerken. Deze toestemming kun je te allen tijde weer intrekken door met ons contact op te nemen via info@socialegasten.nl.


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Netwerk Sociale Gasten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Netwerk Sociale Gasten) tussen zit. Stichting Netwerk Sociale Gasten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen.


Waar bewaren we de gegevens

- Office 365(sharepoint); in deze omgeving slaan wij alleen gegevens op die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Dit heeft geen directe gevolgen voor jou persoonlijk hebben, behalve dat we jouw noodzakelijke gegevens hebben om te komen tot een uitvoering van de overeenkomst. 

 - To-Do-Ist; dit is een online (betaalde) tool waarin hulpvragen worden geregisterd totdat er een koppeling heeft plaatsgevonden. Dit heeft geen directe gevolgen voor jou persoonlijk, behalve dat we jouw noodzakelijke gegevens hebben om te komen tot een uitvoering van de overeenkomst. 

 - ServeApp; in deze applicatie worden hulpvragen / sociale acties / betrokkenen geregistreerd met als doel verantwoording van de urenregistratie en contact te kunnen leggen met betrokkenen in ons netwerk. Dit heeft geen directe gevolgen voor jou persoonlijk.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Netwerk Sociale Gasten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieĂ«n van persoonsgegevens. 


Categorie: 

- Persoonsgegevens hulpbieder; Bewaartermijn: zolang als je actief bent voor Stichting Netwerk Sociale Gasten. Wanneer je inactief bent, wissen we je gegevens na 2 jaar. Reden: we hebben je gegevens nodig om contact met je op te kunnen nemen n.a.v. je betrokkenheid. Dit kan ook nog zijn na enige tijd dat inactief bent. We bewaren je gegevens zodat je binnen twee jaar de mogelijkheid hebt om weer laagdrempelig een sociale actie op te pakken, zonder dat je je daarvoor opnieuw moet registeren. Tevens bewaren we je gegevens zodat we ons werken kunnen verantwoorden naar subsidieverleners. 


- Persoonsgegevens hulpvrager; Bewaartermijn: zolang als je hulpvraag actief is voor Stichting Netwerk Sociale Gasten. Wanneer je hulpvraag niet opgelost is wissen we je gegevens na afstemming met jou over het niet verder oppakken van de hulpvraag. Is je hulpvraag opgelost, dan is de bewaartermijn 2 jaar. Reden; we hebben je gegevens nodig om contact met je op te kunnen nemen n.a.v. je betrokkenheid en uitvoering van de overeenkomst. Dit kan ook nog zijn na enige tijd van de uitvoering van de overeenkomst. Tevens bewaren we je gegevens zodat we ons werken kunnen verantwoorden naar subsidieverleners.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Netwerk Sociale Gasten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Netwerk Sociale Gasten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Netwerk Sociale Gasten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Netwerk Sociale Gasten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand, naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@socialegasten.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij vragen jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Stichting Netwerk Sociale Gasten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Netwerk Sociale Gasten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@socialegasten.nl