Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Oude Fabriekstraat 7, 3812NR Amersfoort 06 24 13 37 94

Gedragscode Netwerk Sociale Gasten

Netwerk Sociale Gasten biedt hulp en netwerk aan mensen met weinig of geen netwerk in de gemeente Amersfoort. Wij inspireren en faciliteren jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar in het doen van Sociale Acties.


Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in zijn of haar waarde laat en elkaar met respect behandelt. Hieronder lees je onze gedragscode. Naast deze gedragscode vinden wij het vooral belangrijk dat we integer handelen vanuit onze waarden.


Onze waarden:
- Ontmoeting
- Betrokkenheid
- Gelijkwaardigheid
- Wederkerigheid (delen, omdat het kan!)


Wij vragen alle Sociale Gasten de gedragscode in acht te nemen. Ieder die zich aan de gedragscode houdt, is welkom bij Netwerk Sociale Gasten.


1 - De Sociale Gast zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de hulpvrager en betrokkenen zich veilig en gerespecteerd voelen.   


2 - De Sociale Gast doet niet mee aan pesten, uitlachen en roddelen.


3 - De Sociale Gast onthoudt zich ervan de hulpvrager en betrokkenen te bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast. De Sociale Gast onthoudt zich van elke vorm van onderscheid, uitsluiting en/of beperking op grond van uiterlijk, ras, godsdienst, geslacht, geaardheid of levensovertuiging.


4 - De Sociale Gast komt niet verder in het privéleven van de hulpvrager en betrokkenen dan functioneel noodzakelijk is.


5 - De Sociale Gast onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de hulpvrager en betrokkenen. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen Sociale Gast en hulpvrager en betrokkenen zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Sociale Gast raakt de hulpvrager en betrokkenen niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. Mocht een aanraking ongelukkigerwijs als ongepast of seksueel geïnterpreteerd kunnen worden, dan communiceert de sociale gast daarover met een coördinator. De Sociale Gast heeft de plicht de hulpvrager en betrokkenen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel gedrag. Seksuele gedragingen met de hulpvrager en betrokkenen, waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.


6 - De Sociale Gast onthoudt zich van elke vorm van agressie of geweld. Onder agressie wordt verstaan: voorvallen waarbij een Sociale Gast of hulpvrager psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de Sociale Actie. Bij hindering of lastigvallen wordt gevraagd te stoppen. Wanneer dit niet helpt wordt hulp gevraagd bij een ander.


7 - De Sociale Gast neemt geen geld of cadeau aan van de hulpvrager, een vriendelijk bedankje volstaat. Neem bij twijfel contact op met de coördinator.


8 - De Sociale Gast mag geen geld pinnen met de pinpas van de hulpvrager. Indien er omstandigheden zijn die leiden tot uitzondering op deze regel, dan legt de Sociale Gast deze voor aan de coördinator. Deze mag besluiten of de situatie aanleiding geeft om af te wijken van de regel. Als dit het geval is dan mag de Sociale Gast slechts na overleg met de coördinator en met een schriftelijke verklaring van de hulpvrager geld pinnen voor de hulpvrager.


9 - De Sociale Gast mag bij het doen van boodschappen niet meer dan € 50,- meenemen van de hulpvrager en denkt aan het bonnetje.


10 - De Sociale Gast komt in de werksituatie zaken tegen die de privacy van de hulpvrager raakt. Hiermee moet de Sociale Gast discreet omgaan. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de sociale actie van kracht.


11 - Indien de Sociale Gast gedrag signaleert of vermoedt dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode dan is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de coördinator.  


12 - Social Media wordt alleen ingezet als alle betrokkenen daarmee akkoord zijn.


13 - In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de Sociale Gast in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de coördinator.


Deze gedragscode is 09-10-2017 vastgesteld door het bestuur van Stichting Netwerk Sociale Gasten.